Proiect pentru modificarea Legii 448/2006ORDONANTA DE URGENTA

pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata

Avand in vedere Strategia nationala pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013 "Sanse egale pentru persoanele cu handicap - catre o societate fara discriminari" aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1175/2005,

Avand in vedere faptul ca, la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2010 privind unele masuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a activitatii institutiilor aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea sa a fost abrogata Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 239/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare care reglementa componenta comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judetene sau ale sectoarelor Mun. Bucuresti, cat si componenta comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap,

Este necesara modificarea in regim de urgenta a actualului cadru legislativ reglementat de Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. – Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 03. ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

Art. 2. – (1) Persoanele cu handicap sunt acele persoane carora mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale si/sau asociate, le impiedica total sau le limiteaza accesul cu sanse egale la viata societatii, necesitand masuri de protectie in sprijinul integrarii si incluziunii sociale.

2. Alineatele (2) si (3) ale art. 37 se modifica si vor avea urmatorul cuprims:

(2) Pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav un inlocuitor al asistentului personal.

(3) In situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda indemnizatia prevazuta la art.42 alin.(4) sau gazduirea intr-un centru de tip respiro.

3. Alineatul (7) al art. 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 42 - (7) In situatia in care angajatorul nu poate asigura angajarea asistentului personal, se acorda indemnizatia prevazuta la alin.(4) , chiar in absenta optiunii prevazute la alin.(1) si (4).

4. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

Art. 59. – (1) Persoanele cu handicap au urmatoarele obligatii:

a) sa se prezinte din oficiu pentru evaluare/reevaluare la structurile competente in domeniu;

b) sa se prezinte din oficiu la structurile competente in domeniu pentru reevaluare cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de incadrare in grad si tip de handicap

c) sa se prezinte pentru reevaluare la solicitarea structurilor competente in domeniu, indiferent de termenul de valabilitate al certificatului de handicap;

d) sa depuna diligentele necesare pentru a beneficia de drepturile prevazute de lege;

e) sa urmeze activitatile si serviciile prevazute in planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv in planul individual de servicii al adultului cu handicap;

f) sa depuna diligente pentru incadrarea in munca, in conditiile legii, in raport cu pregatirea, posibilitatile fizice si psihice, pe baza recomandarilor comisiei cu competenta in domeniu;

g) sa colaboreze cu asistentii sociali si echipele de specialistii, in scopul recuperarii, reabilitarii, orientarii profesionale si integrarii sociale;

h) sa aduca la cunostinta directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau resedinta, starea materiala si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

(2) Neindeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) lit. b), c), f), g), h), se sanctioneaza cu suspendarea dreptului la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale.

(3) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se va aproba procedura de suspendare a dreptului de asistenta sociala sub forma de prestatii sociale, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale

5. Articolul 85 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 85. - (1) Persoanele cu handicap beneficiaza de drepturile prevazute la art. 6 pe baza incadrarii in grad de handicap, in raport cu gradul de handicap.

(2) Incadrarea in grad si tip de handicap a copiilor cu handicap se face de comisia pentru protectia copilului.

(3) Incadrarea in grad si tip de handicap a adultilor cu handicap se face de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumita in continuare comisie de evaluare.

(4) Comisia de evaluare este organ de specialitate al consiliului judetean, dupa caz, al consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, cu activitate decizionala in materia incadrarii persoanelor adulte in grad si tip de handicap si are urmatoarea componenta:

a) presedinte, medic specialist in expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca, interne, medicina generala sau medicina de familie si absolvent de cursuri de management in domeniul sociomedical;

b) un medic specialist in expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca, medicina generala sau medicina de familie, propus de directia judeteana de sanatate publica, respectiv a municipiului Bucuresti;

c) un reprezentant desemnat de organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati in beneficiul persoanelor cu handicap;

d) un psiholog;

e) un asistent social.

(5) Componenta nominala a comisiei de evaluare se aproba prin hotarare de consiliul judetean, dupa caz, local al sectorului municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(6) Presedintele comisiei de evaluare, fara a fi functionar public, face parte din structura de personal a directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului judeteana, respectiv a sectorului municipiului Bucuresti.

(7) Membrii comisiilor de evaluare, cu exceptia presedintelui, au dreptul la o indemnizatie lunara echivalenta cu 1% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti.

(8) Presedintele si membrii comisiei nu fac parte din Serviciul de Evaluare Complexa

(9) Activitatea de secretariat a comisiilor de evaluare este asigurata de 3 persoane care fac parte din structura de personal a directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din subordinea consiliilor judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(10) Criteriile medicopsihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad si tip de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii.

6. La art. 87, alin (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 87 (1) Comisia de evaluare are urmatoarele atributii principale:

a) stabileste incadrarea in grad si tip de handicap si, dupa caz, orientarea profesionala a adultului cu handicap.

b) stabileste masurile de protectie a adultului cu handicap, in conditiile legii;

c) reevalueaza periodic sau la sesizarea directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, incadrarea in grad si tip de handicap, orientarea profesionala, precum si celelalte masuri de protectie a adultilor cu handicap;

d) revoca sau inlocuieste masura de protectie stabilita, in conditiile legii, daca imprejurarile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;

e) solutioneaza cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;

f) informeaza adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la masurile de protectie stabilite si obligatiile ce le revin;

g) promoveaza drepturile persoanelor cu handicap in toate activitatile pe care le intreprinde.

7. La art. 87 se introduc trei noi alienate:

(4) Incadrarea sau respingerea incadrarii in grad si tip de handicap se atesta prin certificat emis de catre comisiile de evaluare. Eliberarea certificatului este scutita de taxa de timbru.

(5) Certificatele emise potrivit alin (4) pot fi contestate, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumita in continuare Comisia superioara.

(6) Activitatea comisiilor de evaluare este coordonata metodologic de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

8. Dupa articolul 90 se introduc cinci noi articole, art. 901 905, cu urmatorul cuprins:

Art.901- (1) In structura Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale functioneaza Comisia superioara, cu activitate decizionala in solutionarea contestatiilor la certificatele de incadrare in grad si tip de handicap, emise de comisiile de evaluare judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(2) Comisia superioara are urmatoarea componenta:

a) presedinte, cu pregatire in medicina generala sau expertiza si recuperarea capacitatii de munca;

b) un membru cu pregatire in medicina generala sau expertiza si recuperarea capacitatii de munca;

c) un membru cu pregatire in asistenta sociala;

d) un membru cu pregatire in psihologie;

e) un membru cu pregatire in domeniul juridic.

(3) Componenta nominala a Comisiei superioare se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

(4) La sedintele Comisiei superioare participa, cu statut de observator, un reprezentant al Consiliului National al Dizabilitatii din Romania.

(5) In functie de numarul contestatiilor, numarul membrilor Comisiei superioare poate fi suplimentat, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale

(6) Activitatea de secretariat a Comisiei superioare este asigurata de 3 persoane din structura de personal a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(7) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei superioare se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Art. 902 - (1) Principalele atributii ale Comisiei superioare sunt:

a) solutioneaza contestatiile, formulate in conditiile art. 87 alin. (5) la certificatele de incadrare in grad si tip de handicap, eliberate de comisii, prin emiterea unor decizii de incadrare in grad si tip de handicap, in termen de 45 de zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei.

b) stabileste prin decizie reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, ca urmare a recomandarilor cuprinse in documentele intocmite in urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale. Pe baza deciziei de reevaluare, emisa in 5 zile de la raportare, directorul DGASPC suspenda dreptul la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale, pana la incheierea procesului de reevaluare.

c) emite decizii de incadrare in grad si tip de handicap pentru persoanele adulte cu handicap supuse reevaluarii sau in situatia in care se sesizeaza din oficiu in cazul eliberarii unor certificate de incadrare in grad de handicap fara respectarea prevederilor legale.

d) emite decizii de anulare a incadrarii in grad si tip de handicap pentru persoanele adulte cu handicap supuse reevaluarii.

e) desemneaza specialisti din urmatoarele domenii medicina, psihologie si asistenta sociala, in vederea reevaluarii, conform procedurii aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si ministrului sanatatii, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.

(2) Modelul deciziilor prevazute la alin.(1) lit.a)-d) se aproba prin regulamentul de organizare si functionare.

(3) Deciziile emise de Comisia superioara pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare, cererile adresate instantei fiind scutite de taxa judiciara de timbru.

Art.903 - (1) Reevaluarea in conditiile art. 902 alin. (1) lit. b) se efectueaza, in termen de pana la 45 de zile, de catre o comisie formata din specialisti din domeniul medical, psihologie si asistenta sociala, desemnati conform procedurii aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si ministrului sanatatii; specialistii vor evalua adultul cu handicap pe urmatoarele domenii obligatorii: medical, psihologic si social.

(2) Prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii se aproba Lista nationala de specialisti din domeniul medical, in fiecare dintre specialitatile medicale, pe baza propunerii Colegiului Medicilor din Romania, psihologie, pe baza propunerii Colegiului Psihologilor si asistenta sociala pe baza propunerii Colegiului Asistentilor Sociali.

(3) Modalitatea de plata a cheltuielilor in procesul de reevaluare se stabileste prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

Art.904 - (1) Comisia superioara desemneaza, prin tragere la sorti, din Lista nationala de specialisti din cele 3 trei domenii:medical, psihologie, asistenta sociala, cate un specialist sau un grup de specialisti, in functie de numarul cazurilor, care vor reevalua persoana/persoanele si vor intocmi un raport de reevaluare.

(2) Specialistii prevazuti la alin. (1) au acces la toate documentele medicale si sociale aferente cazului.

(3) Reevaluarea se va desfasura la sediul spitalului municipal/judetean din unitatea administrativ-teritoriala in care are domiciliul persoana cu handicap, pe baza unui protocol incheiat intre MMFPS cu consiliul judetean/local al sectoarelor municipiului Bucuresti.

(3) Specialistii prevazuti la alin. (1) intocmesc in termen de 5 zile un raport de reevaluare a persoanei, pe care il inainteaza Comisiei superioare.

(4) Fiecare parte interesata are dreptul sa primeasca o copie a raportului de reevaluare si a documentelor care au stat la baza acestuia.

Art. 905 - (1) Daca in urma reevaluarii se mentine incadrarea in grad de handicap, Comisia superioara dispune, prin decizie, incetarea suspendarii dreptului la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale. In aceasta situatie, persoana cu handicap va primi drepturile aferente perioadei suspendarii.

(2) Daca in urma reevaluarii nu se mentine incadrarea in grad de handicap, Comisia superioara dispune, prin decizie, anularea certificatului in grad si tip de handicap. In acest caz sumele incasate cu titlu necuvenit vor fi recuperate de la beneficiar..

(3) Daca in urma reevaluarii se schimba incadrarea in grad de handicap, Comisia superioara dispune, prin decizie, incadrarea in gradul de handicap corespunzator .

(4) Punerea in executare a deciziilor prevazute la alin.(1 – (3) se face de catre, Directia Generala Asistenta Sociala si Protectia Copilului care a stabilit initial gradul si tipul de handicap si dreptul la prestatiile sociale.

9. La articolul 100, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins :

„Art. 100. - (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) nerespectarea dispozitiilor art. 15 alin. (1), cu amenda de la 6.000 lei la 12.000 lei si/sau suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare a institutiei de invatamant;

b) nerespectarea dispozitiilor art. 18-20, art. 21 alin. (3) si (4), art. 22, art. 23 alin. (1) si (2), art. 24, 30, 31, 32 alin.(2), art. 33, 34 alin. (3), art. 51 alin. (4), art. 55 alin. (1), art. 61-64, art. 65 alin.(1), (2) si (5), art. 66-68, art. 69 alin. (1), art. 70-71, si 82 cu amenda de la 6.000 lei la 12.000 lei;

c) nerespectarea dispozitiilor art. 78, cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei;

d) nerespectarea standardelor specifice de calitate, cu amenda de la 6.000 lei la 12.000 lei si/sau suspendarea sau retragerea avizului de functionare.

e) Nerespectarea conditiilor de autorizare in timpul functionarii ca unitate protejata autorizata, cu amenda de la 20.000 la 25.000 si retragerea autorizatiei de functionare.

f) parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semn international pentru persoane cu handicap, cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei si ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv

g) eliberarea de certificate de incadrare in grad de handicap cu incalcarea criteriilor prevazute la art. 85 alin. (5), cu amenda de la 1500 lei la 2.500 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1) lit. a), b, c), d), e) si g) se fac de catre personalul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, imputernicit in acest sens prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale. ”

(3) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii contraventionale prevazute la alin. (1) lit. f) se fac de catre agentii de circulatie sau de catre personalul de control cu atributii in acest sens.

Art. II Comisia superioara va solutiona contestatiile ramase nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ, in termen de 3 luni de la publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Sursa: Ministerul Muncii

COMMENTS 

Postat la
%b %15, %2011
Postat de
ciresaru
Buna ziua
In nume personal am expidiat o recomandata Ministerului Muncii ,Familiei si Protectiei Sociale si am propus;
Persoanele care nu pot utiliza acele 12 calatorii dus-intors sa primeasca o suma de bani compensatie care sa se adauge la acel Buget Personal.
Si persoanele care reusesc sa aiba vechime in munca sa aiba dreptul de a primii Pensie de Invaliditate , asa cum era stabilit in legea 57 din 1992.
La gradul 1 (unu)vechime integrala sa fie 15 ani barbati ,si 10 ani pentru femei.
La gradul 2 de invaliditate se adauga 5 ani,
la gradul 3 de invaliditate inca 5 anii
In prezent nu mai exista aceasta facilitate.
Postat la
%b %15, %2011
Postat de
ciresaru
Buna ziua
Legea 448... nu are reglementata pensionarea persoanelor cu handicap grav si/sau handicap accentuat.Cei care sunt pensionati dupa 20 de ani de munca au o pensia foarte mica.
Plus ca degeaba se acorda acele 12 calatorii pe mijloace de transport auto sau CFR din moment ce nu pot fii folosite.
Eu am grad de handicap accentuat, am bilete auto , insa sunt refuzate de Firmele de Transport pentru ca sunt Firme private.
In urma cu vreo 2-3 ani a existat propunerea de a acorda bani in locul acestor bilete.
Sa se foloseasca persoana cum crede de cuviinta.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .