Regimul comunitar de scutiri de taxe vamale pentru persoanele cu handicapBeneficiarii regimului de scutire de taxe vamale sunt organizatii de stat sau organizatii de binefacere ori filantropice, respectiv ministerele si alte institutii ale administratiei publice centrale sau locale, camine de batrani si centre de plasament pentru minori finantate integral de la bugetul de stat, care functioneaza potrivit prevederilor legale in vigoare.

UPDATE: ORDIN nr. 3.701 din 19 aprilie 2022 privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

ORDIN Nr. 340/2022 din 21 martie 2022 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2021/2.313 a Comisiei din 22 decembrie 2021 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2022

In articolul de mai jos prezentam principalele aspecte privind REGULAMENTUL (CE) NR. 1186/2009 AL CONSILIULUI din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale.

Marfuri pentru organizatii de binefacere sau filantropice: articole destinate nevazatorilor sau altor persoane cu handicap

A. De uz general

Articolul 61

(1) In conformitate cu articolele 63 si 64 si in masura in care aceasta nu da nastere la abuzuri sau denaturari majore ale concurentei, sunt admise cu scutire de taxe la import urmatoarele:

 • (a) bunuri indispensabile importate de organizatii de stat sau de alte organizatii de binefacere sau filantropice autorizate de autoritatile competente pentru a fi distribuite gratuit persoanelor nevoiase;
 • (b) bunuri de orice tip expediate gratuit de o persoana sau organizatie stabilita in afara teritoriului Comunitatii si fara vreunscop comercial din partea expeditorului catre organizatii de stat sau alte organizatii de binefacere sau filantropice autorizate de autoritatile competente pentru a fi folosite la strangerea de fonduri cu ocazia unor evenimente de binefacere ocazionale in beneficiul persoanelor nevoiase;
 • (c) echipament si materiale de birou expediate gratuit de o persoana sau organizatie infiintata in afara teritoriului vamal al Comunitatii, fara vreun scop comercial din partea expeditorului, catre organizatii de stat sau alte organizatii de binefacere sau filantropice autorizate de autoritatile competente pentru a fi folosite exclusiv in scopul satisfacerii nevoilor lor operationale sau al indeplinirii obiectivelor lor de binefacere sau filantropice.

(2) In sensul alineatului (1) litera (a), "bunuri indispensabile" inseamna acele bunuri menite sa satisfaca nevoile imediate ale fiintelor umane, de exemplu, hrana, medicamente, imbracaminte si asternuturi de pat.

Articolul 62

Nu se acorda scutire de taxe vamale pentru:

 • (a) produsele alcoolice;
 • (b) tutun si produsele pe baza de tutun;
 • (c) cafea si ceai;
 • (d) autovehicule, cu exceptia ambulantelor.
Articolul 63

Scutirea de taxe vamale se acorda doar organizatiilor ale caror proceduri contabile permit autoritatilor competente sa le supravegheze operatiunile si care ofera toate garantiile considerate necesare.

Articolul 64

(1) Organizatiile care beneficiaza de scutire de taxe vamale nu pot imprumuta, inchiria sau transfera, contra cost sau gratuit, bunurile si echipamentele mentionate la articolul 61 pentru alte scopuri decat cele prezentate la alineatul (1) literele (a) si (b) din articolul respectiv, fara informarea in prealabil a autoritatilor competente.

(2) Daca bunurile si echipamentul sunt imprumutate, inchiriate sau transferate unei organizatii indreptatite sa beneficieze de scutire de taxe vamale potrivit articolelor 61 si 63, scutirea continua sa se acorde, cu conditia ca organizatia respectiva sa utilizeze bunurile si echipamentul in scopul care le confera dreptul la o astfel de scutire.

In alte cazuri, imprumutul, inchirierea sau transferul sunt supuse platii in avans a taxelor la import, la nivelul aplicabil la data imprumutului, inchirierii sau transferului, in functie de tipul bunurilor sau echipamentului si de valoarea in vama stabilite sau acceptate la acea data de catre autoritatile competente.

Articolul 65

(1) Organizatiile prevazute la articolul 61, care inceteaza sa indeplineasca conditiile care dau dreptul la scutire sau care intentioneaza sa utilizeze bunuri sau echipament admise cu scutire detaxe la import, in alte scopuri decat cele prezentate la articolul respectiv, trebuie sa informeze autoritatile competente in acest sens.

(2) Bunurile sau echipamentele ramase in posesia organizatiilor care nu mai indeplinesc conditiile care le acorda dreptul de a beneficia de scutire sunt supuse platii taxelor vamale corespunzatoare, la nivelul aplicabil la data incetarii acelor conditii, in functie de natura bunurilor si echipamentelor si a valorii in vama stabilite sau acceptate la acea data de catre autoritatile competente.

(3) Bunurile si echipamentul folosite de organizatiile care beneficiaza de scutire in alte scopuri decat cele prevazute la articolul 61 sunt supuse platii taxelor vamale corespunzatoare, la nivelul aplicabil la data la care sunt intrebuintate in alt scop, in functie de natura bunurilor si echipamentului si a valorii in vama stabilite sau acceptate la acea data de catre autoritatile competente.

B. Pentru uzul persoanelor cu handicap

1. Articole pentru uzul nevazatorilor

Articolul 66

Articolele special create pentru dezvoltarea educationala, stiintifica sau culturala a nevazatorilor, asa cum sunt acestea specificate in anexa III, sunt admise cu scutire de taxe la import.

Articolul 67

(1) Articolele special create pentru dezvoltarea educationala, stiintifica sau culturala a nevazatorilor, asa cum sunt acestea specificate in anexa IV, sunt admise cu scutire de taxe la import, cuconditia sa fie importate:

 • (a) fie de nevazatorii insisi pentru uzul propriu;
 • (b) fie de institutii sau organizatii implicate in educatia sau acordarea de asistenta nevazatorilor, autorizate de autoritatile competente ale statelor membre sa primeasca aceste articole scutite de taxe la import.

(2) Scutirea la care se face referire la alineatul (1) se aplica la piese de schimb, componente sau accesorii speciale pentru articolele respective, precum si la uneltele folosite pentru intretinerea, verificarea, calibrarea sau repararea acestor articole, cu conditia ca piesele de schimb, componentele, accesoriile si uneltele sa fie importate in acelasi timp cu articolele respective sau, daca sunt importate ulterior, sa poata fi identificate ca fiind destinate unor articole acceptate anterior cu scutire de taxe vamale sau care ar avea dreptul la scutire atunci cand se solicita scutirea pentru piesele de schimb, componentele sau accesoriile si uneltele respective.

2. Articole pentru uzul altor persoane cu handicap

Articolul 68

(1) Sunt admise cu scutire de taxe la import obiecte special concepute pentru educatie, utilizare si promovare sociala a persoanelor cu handicap fizic sau mintal, altele decat nevazatorii, atunci cand sunt importate:

 • (a) fie chiar de catre persoanele cu handicap si pentru propriul uz;
 • (b) fie de catre institutiile sau organizatiile care au drept principala activitate educatia persoanelor cu handicap sau asistenta acestora si care sunt desemnate de catre autoritatile competente ale statelor membre pentru a primi aceste obiecte cu scutire de taxe vamale.

(2) Scutirea de taxe mentionata la alineatul (1) se aplica pieselor de schimb, elementelor sau accesoriilor specifice care se adapteaza obiectelor avute in vedere, precum si uneltelor utilizate pentru intretinerea, controlul, calibrarea sau repararea obiectelorin cauza, cu conditia ca aceste piese de schimb, elemente, accesorii sau unelte sa fie importate in acelasi timp cu aceste obiecte sau, in cazul in care sunt importate ulterior, sa fie recunoscute ca fiind destinate obiectelor admise anterior cu scutire de taxe vamale sau care ar putea beneficia de scutirea de taxe vamale in momentul in care aceasta este solicitata pentru piesele de schimb, elementele sau accesoriile specifice si uneltele avute in vedere.

Articolul 69

In cazul in care este necesar, anumite obiecte pot fi excluse de la dreptul la scutire de taxe vamale in conformitate cu procedura mentionata la articolul 247a din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, in cazul in care s-a constatat ca regimul de scutire de taxe vamaleal acestor obiecte aduce atingere intereselor industriei comunitare in sectorul de productie in cauza.

3. Dispozitii comune

Articolul 70

Acordarea directa a scutirii, pentru uz propriu, nevazatorilor sau altor persoane cu handicap, dupa cum este prevazut la articolul 67 alineatul (1) litera (a) si la articolul 68 alineatul (1) litera (a), se subordoneaza conditiei ca dispozitiile in vigoare in statele membre sa permita persoanelor interesate sa stabileasca starea lor de nevazatori sau de persoane cu handicap care au dreptul sa beneficieze de scutirea de taxe vamale.

Articolul 71

(1) Obiectele importate cu scutire de taxe vamale de catre persoanele mentionate la articolele 67 si 68 nu pot face obiectul unui imprumut, unei inchirieri sau al unei transmiteri, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, fara ca autoritatile competente sa fi fost informate in prealabil cu privire la aceasta.

(2) In caz de imprumut, inchiriere sau transmitere catre o persoana, institutie sau organism care are dreptul de a beneficia de scutire de taxe vamale in temeiul articolelor 67 si 68, scutirea ramane dobandita cu conditia ca acesta sa utilizeze obiectul in scopuri care sa dea dreptul la acordarea acestei scutiri.

In celelalte cazuri, realizarea imprumutului, a inchirierii sau a transmiterii este conditionata de plata in prealabil a taxelor de import in functie de nivelul in vigoare la data imprumutului, a inchirierii sau a transmiterii, in functie de categorie si pe baza valorii in vama recunoscute sau admise la aceasta data de catre autoritatile competente.

Articolul 72

(1) Obiectele importate de catre institutiile sau organizatiile desemnate pentru acordarea scutirii de taxe vamale in conditiile prevazute la articolele 67 si 68 pot fi imprumutate, inchiriate sau transmise, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, de aceste institutii sau organizatii fara scop lucrativ nevazatorilor si altor persoanecu handicap de care acestea se ocupa, fara plata taxelor vamale aferente acestor obiecte.

(2) Niciun imprumut, nicio inchiriere sau transmitere nu se poate efectua in alte conditii decat cele prevazute la alineatul (1) fara ca autoritatile competente sa fi fost informate in prealabil cu privire la aceasta.

Atunci cand un asemenea imprumut, o asemenea inchiriere sau o asemenea transmitere se efectueaza in beneficiul unei persoane, institutii sau organizatii care are dreptul de a beneficia de scutire de taxe vamale in temeiul articolului 67 alineatul (1) sau al articolului 68 alineatul (1), scutirea de taxe vamale ramane dobandita atat timp cat acestia utilizeaza obiectul respectiv in scopuri care dau dreptul la acordarea acestei scutiri de taxe vamale.

In celelalte cazuri, realizarea imprumutului, a inchirierii sau a transmiterii este conditionata de plata in prealabil a taxelor vamale in functie de nivelul in vigoare la data imprumutului, a inchirierii sau a transmiterii, in functie de categorie si pe baza valorii in vama recunoscute sau admise la aceasta data de catre autoritatile competente.

Articolul 73

(1) Institutiile sau organizatiile prevazute la articolele 67 si 68, care inceteaza de a mai indeplini conditiile care le confera dreptul la scutirea de taxe vamale sau care propun pentru articolele scutite de taxe vamale alte utilizari decat cele specificate in aceste articole, trebuie sa informeze autoritatile competente in acest sens.

(2) Articolele care raman in posesia institutiilor sau organizatiilor care inceteaza de a mai indeplini conditiile care le dau dreptul la scutire se supun la plata taxelor vamale la nivelul aplicabil la data la care aceste conditii nu mai sunt indeplinite, in functie de tipul de bunuri si de valoarea in vama recunoscuta sau acceptata la acea data de catre autoritatile competente.

(3) Articolele folosite de institutii sau organizatii care beneficiaza de scutire in alte scopuri decat cele prevazute la articolele 67si 68 se supun la plata taxelor la import la nivelul aplicabil la data de la care incep sa fie folosite in alt scop, in functie de tipul de bunuri si de valoarea in vama recunoscuta si acceptata la acea data de catre autoritatile competente.

Regimul comunitar de scutiri de taxe vamale

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 689/13.10.2010 a fost publicat Ordinul nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozitiilor art. 61-65 si ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale. In articolul de mai jos prezentam principalele aspecte privind procedura obtinerii scutirii.

Precizari cu caracter general

Scutirea se va acorda numai pentru urmatoarele domenii inscrise in actul de infiintare al organizatiei: servicii sociale, umanitar, religios, cultural, didactic, sportiv, sanatate, filantropie si voluntariat, elaborarea si implementarea strategiilor de guvernare si exclusiv pentru bunurile importate potrivit scopurilor prevazute la art. 61-65 si art. 74-80 din Regulament (bunuri indispensabile pentru organizatii de binefacere sau filantropice, de exemplu, hrana, medicamente, imbracaminte si asternuturi de pat, articole destinate nevazatorilor sau altor persoane cu handicap, bunuri importate in folosul victimelor catastrofelor).

Procedura obtinerii scutirii

Organizatia solicitanta va depune o cerere, conform modelului prevazut in anexa nr. 1 la ordin, semnata de reprezentantul sau legal, in care se vor mentiona denumirea, sediul social, obiectul de activitate, codul fiscal si scopul concret pentru care se solicita aprobarea, insotita de urmatoarele documente:

 • actul de infiintare (copie);
 • statutul, dupa caz (copie);
 • codul de identificare fiscala (copie);
 • referat al administratiei finantelor publice in a carei raza teritoriala isi are sediul social solicitantul, din care sa rezulte daca acesta a respectat disciplina financiara, respectiv ca a achitat obligatiile fiscale si a depus in termen declaratiile aferente. Exceptie fac ministerele si alte institutii ale administratiei publice centrale si locale.

Odata cu cererea, organizatia importatoare depune si o declaratie scrisa prin care se angajeaza ca va achita taxele vamale in cazul in care comisia nu acorda scutirea.

Comisia constituita la nivelul directiilor generale ale finantelor publice vor analiza documentele depuse si vor decide asupra aprobarii. Aprobarea va fi semnata de presedintele comisiei si va fi comunicata solicitantului in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data inregistrarii documentatiei la directiile generale ale finantelor publice judetene si ale administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti. In caz de respingere a cererilor se vor preciza motivele care au stat la baza acestei decizii.

Alte precizari

Aprobarea se va prezenta in original la autoritatea vamala, care va mentiona pe verso numarul si data declaratiei vamale de punere in libera circulatie si va retine o copie.

Organizatiile care primesc aprobarea vor transmite la directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv la administratia finantelor publice a sectorului municipiului Bucuresti care a dat aprobarea un raport anual privind activitatea desfasurata in baza aprobarii, respectiv structura si cantitatea bunurilor importate si destinatia acestora.

In situatia constatarii de catre organele teritoriale de control fiscal a nerespectarii prevederilor Regulamentului, organizatiilor li se anuleaza aprobarea de catre aceeasi autoritate care a eliberat-o si care va instiinta autoritatea vamala, in vederea incasarii taxelor vamale aferente operatiunilor care au fost efectuate cu incalcarea reglementarilor legale.

De asemenea, organele teritoriale de control fiscal vor efectua verificari la entitati care au beneficiat de aprobare, cel putin o data pe an, asupra modului in care sunt respectate prevederile legale.

Ordinul a abrogat Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 492/2007 privind Procedura de aplicare a prevederilor art. 65 si 79 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 918/83 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale, cu modificarile ulterioare.

Va prezentam in fisier atasat anexele 1 si 2 ale Ordinului MFP nr. 2400/2010.

COMMENTS 

Postat la
%b %14, %2013
Postat de
Mircea
buna ziua
In aceste conditii trebuie sa modifice legea 448/2006 republicata,ref eritoare la taxa auto.Persoanele cu handicap locomotor vor fi discriminate fata de cele din uniunea europeana.Aveam dreptul la un autoturism fara a plati taxa de mediu sau timbru adaptat cu dispozitiv de conducere la mana.Acum vine USL si ne impoziteaza si pe cei mai oropsiti,rusino s din partea lor daca vor face asa ceva.
Postat la
%b %04, %2013
Postat de
Mircea
Buna ziua
vind autoturism adaptat pentru a fi condus de persoane cu handicap locomotor,cine doreste se adreseaza la tel.0742016857

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează